Africa

Photos taken in Ethiopia, Botswana, Kenya and Tanzania

Mursi tribesmen, Ethiopia
Karo child, Ethiopia
Hamer woman, Ethiopia
Hamer women dancing, Ethiopia
Cheetahs on the lookout, Kenya
Elephant, Kenya
Cheetahs with a kill, Kenya
Hyena, Tanzania
Grazing Zebras, Tanzania
Elephant dust bath, Tanzania
Leopard, Botswana
Elephants at water tank, Botswana